Heavy Metal Way Of Life

 

Heavy Metal Way Of Life

 

Toyshop Skateboard

 

Toyshop Skateboard

 

Zakk Wylde (fundo escuro)

 

Zakk Wylde (fundo claro)

 

Toyshop (fundo claro)

 

Toyshop (fundo preto)

 

Highway Star

 

Highway Star

 

Wikimetal

 

Wikimetal

 

Lemmy

 

Lemmy

 

Cowboys From Hell

 

Cowboys From Hell

 

Heavy Metal Is The Law

 

Heavy Metal Is The Law

 

Wikimetal – Black Sabbath

 

Wikimetal – Black Sabbath

 

Can I Play With Madness?

 

Can I Play With Madness?

 

Iron Maiden (fundo claro)

 

Iron Maiden (fundo escuro)

 

Fly As High As The Sun

 

Fly As High As The Sun

 

Raise Your Fist In The Air

 

Raise Your Fist In The Air

 

Symphony Of Destruction

 

Symphony Of Destruction

 

I Wanna Rock

 

I Wanna Rock

 

Metallica (fundo escuro)

 

Metallica (fundo claro)

 

Going To Brazil (fundo branco)

 

Going To Brazil (fundo preto)

 

Guns ‘N Roses

 

Guns ‘N Roses

 

I’m Running Free (fundo branco)

 

I’m Running Free (fundo escuro)

 

Ride Like The Wind

 

Ride Like The Wind

 

Live To Rock

 

Live To Rock

 

Metal Heart

 

Metal Heart

 

If It’s Too Loud, You’re Too Old (fundo branco)

 

If It’s Too Loud, You’re Too Old (fundo escuro)

 

 
Dúvidas? Clique no nosso tutorial